Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Klub Absolwenta

Drodzy Absolwenci!

Pragnąc podtrzymać więzi z wszystkimi naszymi Absolwentami opuszczającymi mury Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, zapraszamy Państwa do grona członków Klubu Absolwenta KPSW. Wiemy jak bardzo istotne jest wsparcie młodych ludzi wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. Dlatego też, chcemy służyć Państwu pomocą oraz wspólnie cieszyć się z odniesionych sukcesów, ponieważ Wasz sukces to nasz sukces.

Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt z dużą grupą absolwentów różnych kierunków studiów i różnych pokoleń przyczyni się do budowania systematycznej i efektywnej współpracy.

Klub Absolwenta został zarejestrowany w strukturach KPSW w dniu 7.11.2005 r. i ma charakter otwarty, zrzeszając absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KPSW w Bydgoszczy. Stwarza on nowe możliwości współpracy ze swoją byłą uczelnią ,a oraz otwiera perspektywy naukowe, zawodowe pozazawodowe dla członków Klubu. Przynależność do Klubu Absolwenta nie jest związana z uiszczaniem jakichkolwiek opłat członkowskich.

Działalność Klubu Absolwenta oparta jest o Wieloletni Plan Działań, mający na celu w szczególności:

  • podtrzymywanie i pogłębianie kontaktów nawiązanych podczas studiów,
  • budowanie więzi w różnych środowiskach, wywodzących się z naszej Uczelni,
  • upowszechnianie wśród absolwentów oferty studiów uzupełniających, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i innych,
  • zachęcanie do udziału i aktywny udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych na Uczelni,
  • tworzenie forum wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń dla absolwentów,
  • gromadzenie i upowszechnianie informacji o absolwentach Uczelni oraz ich losach i sukcesach zawodowych,
  • tworzenie lobby absolwentów, działającego na rzecz Uczelni i jej studentów,
  • prowadzenie bazy danych absolwentów (internetowa komunikacja, poszukiwanie pracy za pośrednictwem Biura Karier KPSW, promocja absolwentów wśród pracodawców),
  • wspieranie i promocję KPSW. 

 Do Klubu Absolwenta mogą zapisać się osoby, które ukończyły studia w KPSW, a także studenci ostatniego roku studiów. Dzięki przynależności do społeczności Absolwentów KPSW zyskują Państwo informację nt. terminów dyplomatorium, zjazdów, konkursów dedykowanych Absolwentom, staży, ofert pracy, etc. 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]