Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

System stypendialny

Studenci AKP mogą ubiegać się o szereg stypendiów wypłacanych z budżetu państwa oraz środków własnych Uczelni. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują:

 • stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na okres semestru. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Nie jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów - otrzymasz to stypendium jeśli:
  • ukończysz pierwszy rok studiów (na studiach drugiego stopnia od I roku)
  • uzyskasz wyróżniające wyniki w nauce, posiadasz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
  • w określonym terminie złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium
  • Stypendium Rektora przyznawane jest dla najlepszych studentów na danym kierunku studiów prowadzonym w Uczelni. Studenci uzyskujący najlepsze wyniki w nauce mają duże szanse na otrzymanie takiego wsparcia
 • zapomoga - wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej np. nieszczęśliwym wypadkiem, poważną chorobą wymagającą zakupu kosztownych leków, śmiercią członka rodziny studenta, itp. Student może ubiegać się o zapomogę, gdy zdarzenie losowe nastąpiło w przeciągu dwóch miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • stypendium Prezydenta AKP - Możesz się o nie ubiegać już na pierwszym roku. Wystarczy tylko, że:
  •   osiągniesz bardzo dobre wyniki na świadectwie dojrzałości
  •   złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium
  •   dzięki stypendium Prezydenta AKP student już na I roku ma szansę uczyć się przez rok za darmo lub ze znaczną zniżką w czesnym

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]