Instytut Nauk Ekonomicznych

Dbałość Uczelni o rozwój młodej kadry naukowej stała się przyczynkiem do zainicjowania działalności Warsztatów dla Doktorantów i Habilitantów. Inicjatywa przyjęła formę otwartych spotkań naukowych. Wsparcie dla osób debiutujących w świecie nauki i zachęcenie ich do wspólnego dyskutowania problemów związanymi z ich pracą badawczą oraz umożliwienie podejmowania polemiki w gronie wysokiej klasy ekspertów, stało się wielkim sukcesem warsztatów. Ich ranga naukowa w bardzo szybkim tempie zaczęła wzrastać, dlatego też podjęto decyzję o przekształceniu tej jednostki w podstawową jednostkę naukową, nazwaną Instytutem Nauk Ekonomicznych. Instytut  podejmuje liczne działania naukowo-badawcze w dziedzinie szeroko pojętych nauk ekonomicznych, są to zespołowe oraz indywidualne badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu. Stanowią one podstawę do budowania coraz to nowych inicjatyw naukowych, a ich zwieńczeniem są liczne artykuły naukowe, publikacje popularyzatorskie, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a także inne działania naukowo-badawcze podejmowane wspólnie z wybitnymi ekspertami oraz naukowcami z kraju i zagranicy.
Pracownicy INE od wielu lat uczestniczą w wyjazdach seminaryjno–studyjnych współorganizowanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu do Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji europejskich w Brukseli, w tym do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Efektem odbytych seminariów jest rokrocznie wydawana publikacja wyników badań i dyskusja w formie recenzowanej monografii, zawierającej artykuły naukowe zespołów studencko-asystenckich oraz zaproszonych gości, wysokiej klasy specjalistów z Komisji Europejskiej (DG AGRI), członków Parlamentarnej Komisji AGRI, ekspertów Departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa.
Obecnie w skład Instytut Nauk Ekonomicznych wchodzą Katedra Finansów i Rachunkowości i Katedra Badań nad Gospodarką.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]