Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia, oprócz ankiety osobowej oraz podania, powinni złożyć:

• kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu) 
• 1 kolorowe, podpisane zdjęcie legitymacyjne
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (kierunek Budownictwo, Informatyka, Pielęgniarstwo – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji)

 

Kandydaci na studia II stopnia, oprócz ankiety osobowej oraz podania, powinni złożyć:

• kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
• kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
• 1 kolorowe, podpisane zdjęcie legitymacyjne
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (kierunek Budownictwo, Informatyka, Pielęgniarstwo– skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji)
• okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Santander Bank Polska S.A., nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]