Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Erasmus +

AKP uczestniczy w programie Erasmus od 2004 roku. Obecnie Komisja Europejska przyznała AKP Kartę Erasmusa na lata 2021-2027, umożliwiającą uczestnictwo w programie Erasmus +. Podobnie jak w latach poprzednich Karta upoważnia do wymiany studentów, pracowników administracyjnych oraz kadry dydaktycznej w ramach współpracy z krajami biorącymi udział w Programie. Studenci wszystkich kierunków AKP mogą studiować bezpłatnie na jednej z uczelni partnerskich, a także odbywać praktyki zagraniczne. Co semestr Uczelnia gości również studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych z zagranicy. Wymiana studentów służy promowaniu kultury uczenia się, nadaniu jej wymiaru europejskiego oraz rozwijaniu świadomości dotyczącej korzyści społecznych i materialnych wynikających z kształcenia. Wymiana nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych stwarza możliwość rozszerzenia zakresu doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

 

 

 

O Programie
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety
W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Podstawowe dane
Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu
W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki
W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże
W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Zasady wnioskowania
Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+, trzeba:

 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie (ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego), w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów oraz posiada umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących mobilności studentów, prosimy pobrać ABC studenta wyjeżdżającego.

STUDENCI:

 1. Rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne dokonuje Dział Współpracy z Zagranicą AKP.
 2. O wyjazd na studia lub praktykę za granicą mogą ubiegać się osoby, które:
 • są studentami co najmniej drugiego roku studiów Akademii Kujawsko-Pomorskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, i nie przebywają na urlopie dziekańskim (wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia);
 • znają wymagany język obcy w stopniu umożliwiającym odbywanie studiów lub praktyki za granicą;
 • osiągnęły co najmniej dobrą średnią ocen z dotychczasowego toku studiów.
 1. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w Akademii Kujawsko-Pomorskiej kontynuują naukę w AKP w celu uzyskania tytułu magistra. W takim przypadku student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o wyjazd na studia lub praktykę za granicą, o ile spełnia wszystkie przesłanki wymagane do zakwalifikowania studenta do wyjazdu, w tym przede wszystkim w zakresie znajomości języka obcego oraz dobrych wyników w nauce. Przy weryfikacji osiągnięć w nauce studenta pierwszego roku studiów magisterskich, bierze się pod uwagę również oceny uzyskane przez niego w ramach studiów pierwszego stopnia.
 2. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą AKP następujące dokumenty:
  • CV i list motywacyjny w wymaganym języku obcym (wersja pisemna i elektroniczna przesłana na adres e-mail: [email protected]);
  • wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą AKP), którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad;
  • odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (osoba, która nie posiada certyfikatu zobowiązana jest zdać test językowy podczas postępowania kwalifikacyjnego).
 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, która dokonuje preselekcji na podstawie dokumentów złożonych przez studenta oraz selekcji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku większej liczby osób zakwalifikowanych niż przewidziana liczba miejsc, sporządza się listę rezerwową kandydatów.
 1. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia kandydatowi. Odwołanie wnosi się do Rektora Akademii Kujawsko – Pomorskiej.
 1. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista uczelni partnerskich są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz w gablotach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Uczelni.
 1. Zasady (w tym kryteria) kwalifikacji pracowników (najbardziej aktualny nabór)

 

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI:

 1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus + winien spełniać kryterium formalne jakim jest łącząca go z Akademią Kujawsko - Pomorską, dalej AKP umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich dokonuje Dział Współpracy z Zagranicą AKP, dalej DWZ.
 3. Nauczyciel zainteresowany wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Nauczania w DWZ.
 4. Podstawą kwalifikacji nauczyciela na wyjazd w programie Erasmus + jest ocena
 5. "Indywidualnego programu nauczania" (Individual Teaching Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. "Indywidualny program nauczania" określa: zakładane cele nauczania, treści kształcenia oraz oczekiwane rezultaty zajęć. Musi obejmować 8 godzin dydaktycznych, które należy zrealizować w uczelni partnerskiej.
 6. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • swoboda prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku wykładowym uczelni przyjmującej,
 • kandydatury pracowników etatowych są traktowane priorytetowo,
 • pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 1. Wniosek winien być zaopiniowany przez dziekana danego wydziału AKP, Prorektora, Prezydenta i zatwierdzony przez Rektora.
 2. O zakwalifikowaniu na wyjazd informuje kandydata Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Nauczycielowi przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
 3. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020.
 4. Terminy zgłoszeń oraz lista uczelni partnerskich podane są na stronie internetowej Uczelni.
 5. Kwestie nieobjęte niniejszym Zarządzeniem pozostają zgodne z zasadami programu Erasmus + lub postanowieniami umów międzyuczelnianych, w ramach których realizowany jest wyjazd nauczyciela.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

 1. Pracownik ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus + winien spełniać kryterium formalne jakim jest łącząca go z Akademią Kujawsko - Pomorską, dalej AKP umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne pracowników dokonuje Dział Współpracy z Zagranicą AKP, dalej DWZ.
 3. Pracownik zainteresowany wyjazdem w celach szkoleniowych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia w DWZ. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus + jest ocena "Indywidualnego programu szkolenia" (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. "Indywidualny program szkolenia" określa: zakładane cele szkolenia, harmonogram pracy oraz oczekiwane rezultaty.
 4. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
 5. doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 6. swoboda komunikacji w języku instytucji przyjmującej,
 7. priorytetowo są traktowane osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę (pełnoetatowi),
 8. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
 9. wyjazdy powinny wpisywać się w plan podnoszenia kompetencji pracowników uczelni.
 10. Wniosek winien być zaopiniowany przez Prorektora i Rektora oraz zatwierdzony przez Prezydenta.
  1. zakwalifikowaniu na wyjazd informuje kandydata Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą. Pracownikowi przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji kandydatowi.
 11. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020.
 12. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista instytucji partnerskich znajdują się na stronie internetowej Uczelni (www.akp.bydgoszcz.pl).
 13. Kwestie nieobjęte niniejszym zarządzeniem pozostają zgodne z zasadami programu Erasmus.
 14. Szczegółowe zasady realizacji wyjazdu i pobytu reguluje umowa, zawierana pomiędzy AKP a pracownikiem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.

PROCEDURA ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW STUDIÓW ZAGRANICZNYCH

 
Deklaracja Polityki Erasmus Akademii Kujawsko-Pomorskiej na lata 2021-2027 
 
Akademia Kujawsko-Pomorska została założona w 2000 roku i jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Akademia Kujawsko-Pomorska to uczelnia nowoczesna, podążająca za najnowszymi trendami, ale zawsze wierna tradycji. Dlatego stale unowocześnia swoje struktury i metodologię nauczania. Udział w programie Erasmus+ wspiera te działania na wielu płaszczyznach.
 
Obecnie oferujemy następujące kierunki studiów:
Prawo, Pedagogika, Administracja, Filologie: Angielska, Hiszpańska, Rosyjska i Niemiecka, Geodezja i Kartografia, Budownictwo, Informatyka, Ekonomia, Praca Socjalna, Finanse i Rachunkowość, Pielęgniarstwo.
 
W ciągu tych 20 lat uczelnia zyskała opinię solidnej i przyjaznej studentom dzięki dbałości o wysoką jakość kształcenia. Nasze działania realizujemy zgodnie z priorytetami, jakimi są poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego jako wkład w tworzenie konkurencyjnej gospodarczo i spójnej społecznie Wspólnoty Europejskiej. W swoich założeniach Uczelnia jest zorientowana na służbę drugiemu człowiekowi. Stale poszerzamy zakres naszej oferty dydaktycznej, wprowadzając nowe kierunki studiów i specjalności dostosowane do potrzeb edukacyjnych i prognoz rynku pracy. Mając na uwadze fakt, że edukacja odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa, staramy się przeciwdziałać dyskryminacji i marginalizacji defaworyzowanych grup społecznych.
 
W trosce o najwyższą jakość kształcenia i poziom badań naukowych AKP współpracuje z uczelniami z całego świata, m.in. z Turcji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Portugalii, Litwy, Łotwy, Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Chin, Włoch, Portugalii, Francji i innych. Wiedząc, jak ważne dla jakości kształcenia jest środowisko międzynarodowe, AKP oferuje studentom szeroką gamę programów studiów prowadzonych w języku angielskim oraz promuje internacjonalizację poprzez rekrutację studentów zagranicznych i wymianę, głównie dzięki programowi Erasmus +. Współpraca z zagranicznymi uczelniami i firmami stała się źródłem możliwości transferu innowacji ułatwiających modernizację programów studiów. Udział w programie pozwala na dzielenie się dobrymi praktykami nie tylko z Uczelniami Partnerskimi, innymi studentami i pracownikami AKP, ale także ze społecznością lokalną. Dzięki zdobytemu doświadczeniu nasi wykładowcy mogą dostosowywać programy nauczania do europejskich i światowych standardów, ułatwiając studentom rozpoczęcie kariery zawodowej.
 
AKP przywiązuje dużą wagę do mobilności studentów, ponieważ międzynarodowe doświadczenie jest kluczowym warunkiem europejskiej edukacji wysokiej jakości. Internacjonalizacja jest jednym ze strategicznych priorytetów w planach rozwoju naszej uczelni. Internacjonalizacja to nie tylko wymiana doświadczeń w ramach umów z partnerami zagranicznymi, ale także promocja nauki języków obcych, wprowadzanie międzynarodowych treści do programów nauczania, wspólne programy edukacyjne z zagranicznymi uniwersytetami i wiele innych działań, dzięki którym edukacja zyskuje wymiar ponadnarodowy.
 
AKP kładzie duży nacisk na jakość mobilności i równe traktowanie wszystkich studentów i pracowników. Każdy przyjeżdżający student jest zarejestrowany w systemie AKP na okres wymiany/studiów i jest traktowany tak samo, ma takie same prawa jak wszyscy studenci. Od studentów z wymiany nie jest pobierane czesne. Studenci po zakończeniu mobilności otrzymują Transcript of Records, który zawiera wszystkie ich osiągnięcia w nauce zdobyte podczas wymiany. Okresy studiów i osiągnięcia studentów w ramach programu Erasmus +, i nie tylko, otrzymują pełne uznanie akademickie.
 
Mając świadomość, że nie wszyscy nasi studenci mają możliwość wyjazdu za granicę, czy to z powodów osobistych, zawodowych czy finansowych, AKP stara się zapewnić takim studentom możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia. Skupiamy się głównie na organizowaniu wykładów z udziałem osób z zagranicy, zapraszaniu zagranicznych wykładowców oraz osobistości i ekspertów do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, organizowaniu międzynarodowych konferencji i wydarzeń z udziałem gości z zagranicy oraz poprzez umiędzynarodowienie środowiska, tj. zachęcanie zagranicznych studentów do studiowania w AKP oraz zatrudnianie zagranicznych wykładowców.
 
AKP stale współpracuje z uniwersytetami i firmami z całego świata, koncentrując się nie tylko na krajach UE, ale także sięgając dalej i rozwijając współpracę z Indiami i Chinami oraz planuje szeroką współpracę z innymi krajami. Strategia uczelni na najbliższe lata obejmuje plany rozszerzenia współpracy z Europą Zachodnią i Azją. Wiąże się to z ogromnym, stale rosnącym i zauważalnym zainteresowaniem współpracą z AKP i polskimi uczelniami w ogóle ze strony takich krajów jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, a także Indie i Chiny. W przypadku Białorusi, Rosji, Litwy czy Ukrainy ważnym czynnikiem mobilności i współpracy jest bliskość kulturowa, a także położenie geograficzne.
 
Nasi wykładowcy i pracownicy administracyjni są intensywnie zachęcani do udziału w programie. Doświadczenie zdobyte podczas mobilności rozwija nie tylko ich umiejętności zawodowe, ale także językowe i pozwala na rozwój osobisty. Podczas wymiany kadry akademickiej wykładowcy prowadzą wykłady, warsztaty, szkolenia, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, poznają pracę Uczelni Partnerskich na wszystkich poziomach, doskonalą metody nauczania, ale także uczestniczą w szeregu spotkań, wykładów, warsztatów. Pracownicy administracyjni biorą udział w szkoleniach i spotkaniach, które prowadzą do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Wymiana doświadczeń z osobami na podobnych stanowiskach odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu jakości pracy na Uczelni.
 
Podstawowe cele współpracy międzynarodowej AKP koncentrują się wokół:
 
- modernizacji struktury uczelni w oparciu o wdrażanie efektywnych rozwiązań;
- ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia;
- promocji mobilności jako jednego z najskuteczniejszych elementów rozwoju zawodowego pracowników i studentów;
- zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych prowadzące do zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń edukacyjnych i zawodowych;
- rozwój dialogu międzykulturowego, tworzenie strategicznych partnerstw i sieci, które ułatwiają realizację zaawansowanych prac i wymianę poglądów na tematy istotne dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego; 
- doskonalenie znajomości języków obcych studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej;
- rozwój wspólnych programów studiów prowadzonych w języku angielskim oraz wzmocnienie współpracy z krajami sąsiednimi i dalekimi, poszerzenie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych;
- podnoszenie poziomu kształcenia poprzez wymianę doświadczeń;
 
Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości i efektywności systemów kształcenia oraz ich dostosowanie do potrzeb zawodowych.
 
Jednym z założeń misji Uczelni jest rozwój dialogu międzykulturowego. Często organizujemy wydarzenia międzykulturowe, które wzmacniają dialog i tworzenie wielokulturowego, ale zintegrowanego modelu społeczeństwa. Coroczna międzynarodowa konferencja "Jeden świat - wiele kultur" stwarza możliwość znalezienia nowych wspólnych obszarów porozumienia i realizacji dialogu między ludźmi i religiami. Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki to kolejna nasza coroczna inicjatywa mająca na celu prezentację różnorodności kulturowej i zachęcanie do zdobywania wiedzy. Wszystko to wpisuje się w priorytety i cele naszej uczelni. Bogactwo kultur, którego studenci AKP mogą doświadczyć dzięki obecności międzynarodowych postaci, wpływa na ich rozwój osobisty i otwiera ich na nowe doświadczenia, poszerza horyzonty i zachęca do udziału w nowych projektach i mobilnościach oraz dalszej aktywności.

 

 

Karta Erasmusa 2014-2020


Akademia Kujawsko-Pomorska powstała w 2000 roku i jest jedną z największych szkół niepublicznych w Polsce. Obecnie kształci studentów w zakresie kierunków: prawo, pedagogika, administracja, filologia angielska, hiszpańska, rosyjska i germańska, geodezja i kartografia, budownictwo, informatyka, ekonomia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz praca socjalna.

Po ponad 14 latach, dbałość o wysoką jakość kształcenia sprawiła, że uczelnia zyskała opinię solidnej i przyjaznej studentom. Wszystkie prowadzone kierunki zostały pozytywnie zaopiniowane i są wysoko oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Daje to gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy i dobrego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.

Akademia Kujawsko-Pomorska wspiera tworzenie zintegrowanego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez realizację założeń Deklaracji Bolońskiej, Procesu Kopenhaskiego oraz wytycznych Strategii Lizbońskiej. Priorytety strategiczne, wokół których koncentrują się nasze działania to poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego jako wkładu w tworzenie konkurencyjnej gospodarczo oraz spójnej społecznie Wspólnoty Europejskiej. W swoich założeniach Uczelnia jest zorientowana we wszystkich zakresach swej działalności na służenie drugiemu człowiekowi. Stale poszerzamy ofertę dydaktyczną tworząc nowe kierunki, specjalności studiów, dostosowując się do potrzeb edukacyjnych i prognoz na rynku pracy. Biorąc pod uwagę, iż edukacja odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu społeczeństwa zintegrowanego staramy się zapobiegać dyskryminacji i marginalizacji jednostek z grup defaworyzowanych.

AKP od lat współpracuje z wieloma uczelniami w kraju oraz kilkudziesięcioma uczelniami i instytucjami zagranicznymi, m.in. z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Turcji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Portugalii, Łotwy, Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Chin, Zambii i in. Współpraca z uczelniami i przedsiębiorstwami zagranicznymi stała się dla nas źródłem możliwości transferu innowacji pomagających w modernizacji treści programowych kształcenia.

Internacjonalizacja jest jednym z priorytetów strategicznych w planach rozwoju naszej uczelni. Internacjonalizacja to nie tylko wymiana doświadczeń w ramach umów z zagranicznymi partnerami, ale również promowanie nauki języków obcych, wprowadzanie międzynarodowych treści w programach studiów, wspólne kształcenie z uczelniami zagranicznymi, tworzenie międzynarodowych centrów specjalistycznych takich jak Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji AKP, Centrum dla Studentów Zagranicznych oraz wiele innych działań, dzięki którym kształcenie uzyskuje wymiar ponadnarodowy.

Powyższy proces odnosi się między innymi do celów strategicznych, zawartych w raporcie przyjętym w Sztokholmie tj. poprawa jakości i efektywności systemów edukacyjnych w UE, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, otwarcie systemów na środowisko i świat, dostosowanie kształcenia do potrzeb pracy zawodowej.

Staramy się, aby proces kształcenia przebiegał w wielokulturowym środowisku i stawał się doświadczeniem rozwijającym tolerancję i poszanowanie odmiennych tradycji wśród naszych studentów. Od 2007 roku przyjmujemy studentów zagranicznych i dokładamy wszelkich starań, aby ich obecność stała się źródłem cennych doświadczeń interkulturowych, zarówno dla studentów jak i kadry dydaktycznej.

Uczelnia dysponuje systematycznie rozwijaną bazą dydaktyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, wśród której jest wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki.

Do najważniejszych celów strategicznych, ogniskujących działalność Uczelni w najbliższych latach należy zaliczyć: rozwój badań oraz uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora; internacjonalizację uczelni, rozwój szeroko rozumianej współpracy z partnerami zagranicznymi oraz zapewnianie wysokiej jakości kształcenia poprzez doskonalenie metod dydaktycznych, wprowadzanie nowych technik i technologii edukacyjnych oraz metod zarządzania procesem dydaktycznym.

Szczególny nacisk kładziemy również na rozwój dialogu miedzykulturowego, miedzyreligijnego i społecznego jako działanie zapobiegające dyskryminacji i sprzyjające kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność kulturową. Powyższy cel staramy się osiągnąć m.in. poprzez organizację cyklicznych przedsięwzięć promujących zagadnienia dialogu takich jak międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur” oraz Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki.

Ważnym elementem procesu kształcenia na naszej Uczelni jest kształtowanie i wzmocnienie kompetencji międzykulturowych wśród studentów i pracowników. Od roku akademickiego 2013/2014 wdrażamy kształcenie modułowe. Studenci mogą pogłębić swoją wiedzę podczas zajęć dodatkowych w ramach proponowanych modułów. Moduły m.in. edukacji międzykulturowej, kanonu kultury europejskiej, warsztatów międzykulturowych zapewniają długofalowe oddziaływanie na kształtowanie tej kluczowej i niezbędnej w coraz bardziej zglobalizowanym społeczeństwie kompetencji. Zajęcia będą odbywały się w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim, zapewniając możliwość wspólnego uczestnictwa studentów polskich i zagranicznych. Wspieranie rozwoju dialogu międzykulturowego, dyseminacja i transfer dobrych praktyk, kształtowanie świadomości społecznej w tym zakresie zapewniają stałe kreowanie modelu społeczeństwa różnorodnego a jednocześnie zintegrowanego.

Szkoła Języków Obcych AKP rozwija kompetencje językowe naszych studentów, umożliwiając tym samym sprawne poruszanie się po europejskim rynku pracy. W strukturze Uczelni funkcjonuje także Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej, która oferuje cudzoziemcom możliwość uczenia się i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz zdobycia wiedzy z zakresu polskiej kultury i historii, co niewątpliwie pomaga im w procesie adaptacji w nowym środowisku.

Nasza misja to przygotowanie absolwentów do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy i potrzeb pracodawców oraz wyzwań gospodarki globalnej, a także wychowanie studentów w duchu zasad moralnych i odpowiedzialności za wykonywane przez siebie zadania. Stąd pragniemy, by ich wiedza i postawy wyniesione z Uczelni były zgodne z europejskim i światowym trendem kształcenia pozwalającym na kompetentne i świadome funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie. Dalsze uczestnictwo w programie Erasmus pomoże nam w sukcesywnym realizowaniu powyższych założeń.

Umowy w ramach programu Erasmus
Możliwość wyjazdu do jednej z poniżej wymienionych uczelni partnerskich dotyczy pracowników zarówno naukowych jak i administracyjnych (zwykle takie wyjazdy trwają około tygodnia), jak również studentów AKP (na cały semestr z możliwością przedłużenia do dwóch). Dla uczestników wyjazdów w ramach programu Erasmus przewidziane jest dofinansowanie w postaci stypendium.

Prawo:

Administracja

Filologia

Pedagogika

Ekonomia

Praca socjalna

Budownictwo

Geodezja i kartografia

Informatyka

* nie dotyczy studentów

 

Rozwój środowiska pracy stał się wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa i pociągnął za sobą konieczność zmian w organizacji, zarządzaniu i polityce dotyczącej przygotowania zasobów ludzkich do życia zawodowego. Wypracowanie najlepszych rozwiązań dla rozwoju szkół wyższych i szkolenia zawodowego wymaga nieustannego dialogu pomiędzy światem edukacji a światem pracy. Z tego też względu AKP we współpracy z polskimi i zagranicznymi pracodawcami prowadzi szeroko zakrojony program staży i praktyk.

Dzięki możliwości odbycia zagranicznego stażu, jaką oferuje AKP, nasi studenci zdobywają unikalne umiejętności tak poszukiwane i bardzo doceniane przez pracodawców. Mogą także porównać organizację i metody pracy w wybranych sektorach gospodarczych w Polsce i za granicą oraz poznać inne państwo i panujące tam zwyczaje.

Podejmując pracę studenci AKP będą dzielić się w środowisku zawodowym swoimi doświadczeniami oraz wdrażać zaobserwowane praktyki. Dzięki temu doświadczeniu będą tworzyć wysoko wykwalifikowaną kadrę, mobilną, bogatą w doświadczenia, otwartą na wielokulturowe środowisko.

Studenci AKP na stażu w Wilhelmshaven w Niemczech (Program Leonardo da Vinci)

Studenci Akademii Kujawsko-Pomorskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci odbyli trzymiesięczny staż w różnych sektorach gospodarczych w mieście Wilhelmshaven w Niemczech. Wiedzę i doświadczenie zawodowe nasi studenci zdobywali w Ratuszu Miasta Wilhelmshaven, firmie Bauverein Rustringen zajmującej się budownictwem społecznym, przedsiębiorstwie energetycznym GEW Wilhelmshaven, przedszkolu (Kindergarten Kids 24), zakładzie oczyszczania miasta (Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe), firmie budowlanej i obrotu nieruchomościami (Wilhelmshavener Spar & Baugesellschaft EG) oraz szpitalu Reinhard-Nieter-Krankenhaus.

Podczas tych praktyk nasi studenci mieli możliwość porównać organizację i metody pracy w wybranych sektorach gospodarczych w Polsce i Niemczech. Pracując w wielokulturowym środowisku zdobyli umiejętność działania w międzynarodowych zespołach, wzbogacili także zasób branżowego słownictwa w języku niemieckim. Dzięki temu doświadczeniu będą mogli zastosować w swojej pracy dobre praktyki poznane podczas stażu, stając się wysoko wykwalifikowaną, mobilną kadrą, otwartą na nowe wyzwania.

"Praktyki w Wilhelmshaven każdy z nas będzie wspominał jak najciekawszą, chwilami szaloną przygodę, która pozostawiła w nas dużo ciepłych wspomnień i nauczyła wiele".

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]