Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Koła naukowe

 
 
Koło Naukowe Resocjalizacji im. Czesława Czapówa "KONAR" powstało 27 listopada 2004 roku. Problematyka, którą zajmuje się Koło, dotyczy zagadnień wychowania trudnej młodzieży, subkultur, przeciwdziałania przestępczości, patologii społecznych itp. Celem Koła jest, m.in., podejmowanie badań empirycznych, kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych, organizowanie seminariów i konferencji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i praktyki, pracującymi w zakładach wychowawczych, poprawczych czy karnych.

Założeniem Koła jest ponadto współpraca z lokalnymi organizacjami, które działają na rzecz młodzieży w środowisku pozarodzinnym i pozaszkolnym.

 
Polacy stają się społeczeństwem informatycznym. Coraz więcej osób, firm i instytucji ma stałe łącza internetowe, a technologie informatyczne wdzierają się w kolejne sfery życia.
Tego zjawiska nie mogła zlekceważyć Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, w której ilość stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dochodzi do 80. Tworzy to świetne warunki dla Koła Naukowego Informatyków, działającego od 15 listopada 2004 roku.

Z konieczności, problematyka naukowo-badawcza Koła pokrywa się z tematami, które zaprzątają uwagę informatyków na całym świecie: bezpieczeństwo w sieciach, wykorzystanie Internetu, upowszechnienie podpisu elektronicznego, itp.

 
Koło Naukowe Europejczyków jest najstarszym, bo działającym od 25 października 2001 roku, kołem naukowym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Jego opiekunem jest dr Łukasz Jureńczyk.

Od samego początku żywotnym celem Koła było uczestnictwo w szerokim froncie oddolnych inicjatyw wspierających integrację Polski z Unią Europejską. Jeszcze w 2002 roku, na sesji naukowej KPCKKiC oraz KPSW, ówczesna przewodnicząca Koła Agnieszka Rekowska wygłosiła referat na temat: "Perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej". W maju roku 2003 członkowie Koła wzięli udział w paradzie Schumana, a po podpisaniu przez Polskę 16 kwietnia 2003 r. Traktatu Akcesyjnego w Atenach przeprowadzono dyskusję panelową. Jej tematem była tożsamość narodowa Polaków po akcesji. KNE utrzymuje stałe kontakty z bydgoską delegaturą Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i z innymi jednostkami skupionymi wokół tematyki UE. Odbywające się co najmniej raz w miesiącu zebrania stanowią forum ożywionych dyskusji i polemik w oparciu o materiały zebrane przez wybrane zespoły studentów.

Funkcjonujące od 8 maja 2003 roku Koło Naukowe Kognitywiski prowadzi badania dotyczące wybranych aspektów życia psychicznego człowieka.

W planach Koła jest prowadzenie, przeznaczonych dla studentów KPSW, szkoleń i treningów dotyczących radzenia w sobie w sytuacjach trudnych, albowiem nie jest tajemnicą, że życie studenta obfituje w stresy, które są przyczyną lęków i fobii. Ambicją Koła jest zorganizowanie grup wsparcia. Chce ono także zaproszać gości-ekspertów do wygłaszania referatów, publikować zebrane materiały, a także rozpocząć współpracę międzyuczelnianą, np. z Kołem Psychologii Społecznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Studenckie Koło Przedsiębiorczości jest jednym z najmłodszych kół naukowych działających w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Powstało w lutym 2007 roku.
Studenci mogą pogłębić swoją wiedzę z dziedziny rachunkowości, rozwijać umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w rachunkowości, a także udoskonalić umiejętności sprawnego posługiwania się aktami prawnymi z zakresu finansowo-księgowego. Koło upowszechnia zastosowanie programu SYMFONIA m.in. do rozwiązywania problemów, jakie występują w małych i średnich firmach.

Koło współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Bydgoszcz, a członkowie Koła uczestniczą w spotkaniach w "Klubie Młodego Księgowego" Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Studenckie Koło Przedsiębiorczości jest współorganizatorem konkursu "Mistrz rachunkowości i Finansów" dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych zawodowych.

działalność zawieszona

Pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie prawa administracyjnego i administracji publicznej stanowią cel Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów, które powstało w roku akademickim 2006/2007. 

W planach Koła jest organizowanie wykładów, warsztatów oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych nad problematyką związaną z szeroko rozumianą administracją. Organizatorzy Koła zakładają także współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, ośrodkami akademickimi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Działalność Koła ma się przyczynić do pogłębienia wiedzy i umiejętności, a także do kształtowania życia naukowego wśród studentów. Do Koła mogą przystąpić wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji KPSW.
Koło Naukowe Młodych Pedagogów "Paidagogos"

Koło Naukowe Młodych Pedagogów: "Paidagogos", im. Aleksandra Kamińskiego przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy zostało założone w lutym 2009 roku. Koło ma na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów, a zwłaszcza dotyczy: działalności naukowej (organizowanie konferencji, pisanie artykułów naukowych), poszerzanie wiedzy członków Koła Naukowego i umiejętności (udział w warsztatach, wykładach, dyskusjach, spotkaniach), w oparciu o zdobytą wiedzę podejmowanie działań wolontariackich, poznanie przyczyn problemów dzieci i młodzieży w Polsce, poznanie źródeł działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej dzieci i młodzieży.

Zadania te realizowane są poprzez: organizowanie konferencji naukowych, organizowanie warsztatów szkoleniowych, organizowanie projektów badań z dziedziny profilaktyki dzieci i młodzieży oraz przedstawianie ich na forum uczelnianym i pozauczelnianym, współpracy z placówkami naukowymi oraz innymi uczelniami.

Zostało utworzone w 2011 roku. Członkami koła mogą być osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z dziedziny geodezji, szczególnie studenci 3 i 4 roku. W czasie spotkań studenci zapoznają się z wybranymi publikacjami geodezyjnymi, ukazującymi różne aspekty tej interesującej dziedziny nauki. Omawiane są tematy które interesują studentów, organizowane wyjścia do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz spotkania z osobami związanymi z geodezją. Koło Naukowe GeoPalik zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych.
 
Koło Naukowe Pracy Socjalnej i Profilaktyki społecznej FENIKS
Koło Naukowe Animatorów Edukacji i Kultury PRYZMAT
Koło Naukowe "Szkoła Umiejętności"
Koło Naukowe "Budowlaniec"
Koło Naukowe "Pedagogów Specjalnych"
Koło Naukowe "Edukacja"

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]