Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Zobacz: ADMINISTRACJA studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

SAMODZIELNY REFERENT DS. STUDENCKICH (NR 3691)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Doświadczenie w pracy administracyjnej, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), doświadczenie w pracy w administracji uczelni, znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność współpracy i efektywnej komunikacji w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, sprawna organizacja pracy i odpowiedzialność za powierzone zadania, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, dyspozycyjność, w tym gotowość do pracy w wybrane weekendy
Pracodawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
SAMODZIELNY REFERENT ODDZIAŁ MUNDUROWY SZEFOSTWO SŁUŻBY MUNDUROWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH (NR 3614)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-01
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 5 121 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
Wymagania konieczne: 1. Wykształcenie: średnie. 2. Doświadczenie zawodowe - wymagane minimum 4 lata pracy zawodowej (2 lata jeśli wykształcenie wyższe) na podobnym stanowisku pracy. Wymagania dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe w tym licencjat. 2. Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie : a) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 z późn. zm.); b) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1131); c) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 1132); d) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1200); e) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1204); f) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1237). 3. Znajomość języków obcych: preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. 4. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Word, PowerPoint), umiejętności w zakresie przygotowania i redagowania pism, informacji syntetycznych, prezentacji multimedialnych oraz raportów wynikowych, interpretacja i analiza informacji ujętych w bazach danych, stosowanie i interpretacja obowiązujących przepisów krajowych i branżowych, łatwość nawiązywania kontaktu i komunikatywność, samodzielność pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji, zdyscyplinowanie w samokształceniu doskonalącym podnoszącym kwalifikacje na zajmowanym stanowisku; bardzo dobra znajomość zintegrowanego systemu informatycznego SAP, a szczególnie w zakresie możliwości zastosowania dostępnych funkcjonalności w części logistycznej.
Pracodawca:
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
STARSZY REFERENT (NR 3591)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-03
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - poziom wykształcenia: minimum średnie, kierunek/profil: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe i pokrewne; - staż pracy: przy wykształceniu wyższym nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim - 3 lata; - umiejętności: sprawne posługiwanie się systemem MS Windows, znajomej pakietu MS Office. Wymagania dodatkowe: - mile widziane doświadczenie w resorcie ON; - mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUPNE"; - znajomość decyzji Nr 206/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w dziale administracji rządowej - obrona narodowa; - znajomość podstawowych zagadnień ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny; - znajomość Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej; - znajomość pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów SI ARCUS Wyzwania jakie na Ciebie czekają: - praca na rzecz obronności kraju Czego oczekujemy od Ciebie? - samodzielności; - dyspozycyjności; - kreatywności; - szybkiego przyswajania wiedzy; - terminowego wykonywania zadań, - zaangażowania w procesie pracy.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
ARCHIWISTA/STARSZY ARCHIWISTA (NR 3743)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-05
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne na danym stanowisku: 1. wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka, 2. znajomość zadań statutowych IPN, 3. znajomość struktury organizacyjnej IPN, 4. znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 5. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 6. znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją, 7. dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze, 8. umiejętność obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Access), 9. dobra organizacja pracy, 10. wysoka kultura osobista, 11. obywatelstwo polskie, 12. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem: 1. wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL, 2. znajomość języków obcych (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski), 3. doświadczenie w pracy w archiwum, 4. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
SEKRETARKA (NR 3564)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-07
Oferta ważna do:
2023-12-06
Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
znajomość instrukcji kancelaryjnej - obiegu dokumentów, pożądana umiejętność pracy z systemem EZD, bardzo dobra organizacja pracy własnej, podzielna uwaga, umiejętność współpracy, wysoka kultura osobista, poprawna komunikacja ustna i pisemna, podzielna uwaga
Pracodawca:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
STARSZY REFERENT (NR 3764)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-15
Oferta ważna do:
2023-12-07
Wynagrodzenie brutto: od 3 980 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
WYMAGANIA KONIECZNE: - wykształcenie średnie, - znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej, - znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych, - dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, - komunikatywność, - umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później, - osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
Pracodawca:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
SEKRETARKA (NR 3748)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-02
Oferta ważna do:
2023-12-08
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, podstawowa znajomość języka angielskiego
Pracodawca:
BIURO MEDIACYJNO PRAWNE "FEDUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK BIUROWY (NR 3628)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-13
Oferta ważna do:
2023-12-09
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Pracodawca:
KAWSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT /POIN/ (NR 3788)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-02
Oferta ważna do:
2023-12-12
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: wykształcenie: preferowane wyższe oraz doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI, PREDYSPOZYCJE: - znajomość przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym także w zakresie systemów teleinformatycznych; - umiejętność czytania przepisów ze zrozumieniem, - znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, - dyspozycyjność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, samodzielność,
Pracodawca:
11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
STAŻYSTA

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-04
Oferta ważna do:
2023-12-12
Stypendium brutto: 1 790,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
obsługa komputera
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]