Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Geodezja i kartografia

Po ukończeniu kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze: 44
• wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej
• dokonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych, analiz przestrzennych, analiz zmian form użytkowania gruntów
• geodezji inżynieryjnej i satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji
• podstaw kartografii, geomatyki, geoinformatyki oraz wyceny nieruchomości
• wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych, takich jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowiących nie-zbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami
• operowania technikami współczesnej elektroniki, w celu pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym
• nowoczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi
• przygotowania do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami
• wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, dokonywania obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras
• posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografi
• pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji
• podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę
specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii
• znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
• pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji
• podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii
• znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 


 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]