Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

GŁÓWNY KSIĘGOWY (NR 1701)

Miejscowość
Sicienko - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-08-01
Oferta ważna do:
2024-07-22
Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
w miesiącu 120
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1. Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która: a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; e) spełnia jeden z poniższych warunków: - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe o specjalności rachunkowość i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 2. Znajomość prawa, w zakresie: a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; b) ustawy o finansach publicznych; c) ustawy o rachunkowości; d) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych; f) ustawy VAT. Wymagania preferowane: 1. Doświadczenie w pracy w księgowości, co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, mile widziane doświadczenie w instytucji kultury. 2. Znajomość przepisów szczególnych, dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. 3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia. 5. Mile widziana umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, internetu, programu kadrowo-płacowego ( Symfonia R2 płatnik), programów księgowych min.: ( FiK Groszek), PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowość internetowa. ( Symfonia Środki Trwałe) 6. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków-zewnętrznych. 7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność. 8. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.
Pracodawca:
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku
PRACOWNIK BIUROWY (NR 1776)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-08-01
Oferta ważna do:
2024-07-24
Wynagrodzenie brutto: od 2 500 do 3 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego, atutem będzie: - znajomość języka niemieckiego, - znajomość programu Subiekt GT (istnieje możliwość przyuczenia do jego obsługi),
Pracodawca:
"TOPBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA/DOPOSAŻENIE/24/1822

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-08
Oferta ważna do:
2024-07-26
Wynagrodzenie brutto: od 4 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
do przyuczenia, obsługa komputera, mile widziany j. angielski, umiejętność przejrzystej komunkacji, empatia, cierpliwość;
Pracodawca:
kontakt przez PUP
POMOC ADMINISTRACYJNA (NR 1881)

Miejscowość
Trzemiętowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-08-01
Oferta ważna do:
2024-08-03
Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
zasadnicze zawodowe
Pracodawca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PRACOWNIK BIUROWY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-15
Oferta ważna do:
2024-08-27
Stypendium brutto: 1 994,4 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
znajomość pakietu office
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]