Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i elementami kryminologii

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
•pracy resocjalizacyjnej
• kryminologii
• wiktymologii
• pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/wykluczonymi społecznie
• tworzenia indywidualnych planów wsparcia
• pracy z indywidualnym przypadkiem, pracy z grupą oraz organizacji środowiska lokalnego

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: w zakładach karnych, aresztach śledczych (po przejściu odpowiednich procedur); policji, straży miejskiej; służby granicznej, celnej (po przejściu odpowiednich procedur); służbach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego; w kuratorskich zespołach służby sądowej dla dorosłych; organizacji, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej (osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i penitencjarne, rodziny osób pozbawionych wolności, ofiary i sprawcy przemocy, osoby uzależnione i współuzależnione); centrach interwencji kryzysowej, centrach mediacyjnych, ośrodkach wspomagania rodziny; w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]