Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Zapotrzebowanie na dobrze wykształconą  kadrę inżynierską było i jest w Polsce ogromne. Wciąż brakuje specjalistów zarówno w dziedzinie budownictwa, drogownictwa, planowania przestrzennego, wyceny gruntów i nieruchomości oraz zarządzania nimi. Te przesłanki skłoniły władze uczelni do uruchomienia Wydziału kształcącego inżynierów w deficytowych dla gospodarki dziedzinach.

We wrześniu 2007 roku KPSW otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Geodezja i kartografia. W okresie poprzedzającym rok akademicki 2007/2008 rozpoczęto nabór studentów. Mimo krótkiego okresu jaki pozostał do rozpoczęcia zajęć, na kierunek ten zgłosiło się wielu kandydatów, co świadczyło o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu studia. Pierwszym dziekanem Wydziału Technicznego został jego organizator merytoryczny, prof. dr hab. inż. Edward Kujawski, prof. zw. KPSW.

Z początkiem 2009 roku władze uczelni rozpoczęły starania o uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo. Pozytywna decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadeszła w czerwcu. Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli zajęcia w roku akademickim 2009/2010. Wszyscy, którzy wówczas podjęli naukę, 3,5-letni cykl studiów realizowali bezpłatnie. Stało się to możliwe dzięki wygraniu ministerialnego konkursu i otrzymaniu unijnego wsparcia na projekt: „KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regionu i kraju”. Wraz z rozwojem Wydziału zmieniły się też jego władze. Dziekanem został dr hab. inż. Andrzej Małasiewicz, prof. nadzw. KPSW, a prodziekanem  dr. inż. Piotr Wilkoszewski. Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski został kierownikiem kierunku Geodezja i kartografia. Od roku akademickiego 2011/2012 funkcję tę pełnił dr inż. Artur Plichta.

Rok 2011 przyniósł dalszy rozwój Wydziału Technicznego. Jednostka ta otrzymała uprawnienia do kształcenia na dwóch kolejnych kierunkach inżynierskich: Informatyce oraz Inżynierii bezpieczeństwa. Powołano także drugiego prodziekana WT. Funkcję tę pełniła dr Aleksandra Mreła.

Od roku akademickiego 2012/2013 funkcję dziekana pełnił dr. inż. Piotr Wilkoszewski, a prodziekana dr Jan Owedyk. Kierownikiem kierunku Geodezja i kartografia był dr inż. Artur Plichta. W roku 2015 dr. inż. Piotr Wilkoszewski ustąpił z funkcji dziekana wydziału, który objęła pani dr inż. Joanna Gęsikowska.

W marcu 2019 Wydział uzyskał zgodę na realizację 1,5-letnich studiów magisterskich na kierunku Budownictwo.

Od października 2019 roku jednostka nosi nazwę Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych, od roku akademickiego 2020/2021 funkcję dziekana pełnił dr inż. Jerzy Kasprzak. 1 grudnia 2020 nowym Dziekanem został dr inż. Jan Owedyk. Z dniem 1 października 2023 roku funkcję p.o.dziekana objął doc. inż. Sławomir Dyhid. Obecnie w ofercie Wydziału znajdują się 3 kierunki inżynierskie: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Informatyka oraz studia II stopnia na kierunku Budownictwo. Z dniem 1 maja 2024 roku funkcję dziekana objął doc. inż. Sławomir Dyhid. .

KIERUNKI:

BUDOWNICTWO studia magisterskie i inżynierskie

INFORMATYKA studia inżyierskie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia inżynierskie

 

SPRAWDŹ STUDIA PODYPLOMOWE TUTAJ

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]