Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Specjalistyczne kursy prawnicze

Akademia Kujawsko – Pomorska organizuje trzy specjalistyczne kursy prawnicze:
- „Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora”,
- „Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”,
- „Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych”.


„Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora”, który obejmuje wiadomości z poszczególnych dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, czyli tych dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna dla osób chcących efektywnie wykonywać zawód asystenta sędziego albo asystenta prokuratora
„Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”, który obejmuje te dziedziny prawa, których znajomość jest niezbędna dla osób przystępujących do Konkursu na aplikację w KSSiP, bądź do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną, jak również dla osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, bądź radcowskiego, adwokackiego lub notarialnego i zamierzających wykonywać wymienione zawody prawnicze
„Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych”, który obejmuje te dziedziny prawa, których znajomość jest niezbędna dla osób chcących zdać końcowy egzamin radcowski, adwokacki lub notarialny, a następnie wykonywać zawód radcy prawnego, adwokata lub notariusza

Specjalistyczne Kursy Prawnicze adresowane są do:

- do studentów piątego roku wydziału prawa i magistrów prawa, którzy planują ubiegać się o stanowisko asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, a także osób, które już wykonują ten zawód, a to w celu doskonalenia umiejętności praktycznych, uporządkowania posiadanego już zasobu wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności z zakresu tych form aktywności, które są przydatne w realizacji codziennych obowiązków zawodowych
- do studentów piątego roku wydziału prawa i magistrów prawa, a także asystentów sędziego i asystentów prokuratora, którzy zamierzają wziąć udział w Konkursie na aplikację w KSSiP w Krakowie, nadto do asystentów sędziego oraz asystentów prokuratora, którzy posiadają zakreślony ustawą okres zatrudnienia na tych stanowiskach, pozwalający im na przystąpienie do końcowego egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego
- do aplikantów aplikacji radcowskiej, adwokackiej i notarialnej oraz absolwentów tychże aplikacji, którzy nie zdali jeszcze końcowego egzaminu radcowskiego, adwokackiego lub notarialnego, a także osób, które posiadają kwalifikacje formalne i mogą przystępować, bez konieczności odbywania aplikacji, do końcowych egzaminów państwowych: radcowskiego, adwokackiego i notarialnego

Specjalistyczne Kursy Prawnicze obejmują:

1. 146 godzin zajęć dydaktycznych, które podzielone są na 12 działów obejmujących: prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej (8 godzin), prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym (20 godzin i 6 godzin), postępowanie cywilne (18 godzin), prawo pracy (8 godzin), prawo spółek handlowych (10 godzin), prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń (24 godziny i 4 godziny), postępowanie karne i postępowanie w sprawach wykroczeń (18 godzin i 2 godziny), prawo administracyjne materialne – ustrój samorządu terytorialnego (6 godzin), postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne (6 godzin i 6 godzin), prawo gospodarcze publiczne – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (2 godziny), prawo międzynarodowe publiczne – prawo traktatów i międzynarodowa ochrona prawa człowieka (3 godziny) oraz ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej (3 godziny)- „Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz „Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych”
2. 93 godziny zajęć dydaktycznych, które podzielone są na 12 działów obejmujących: zagadnienia ustrojowe (5 godzin), przepisy regulujące kompetencje i obowiązki asystenta sędziego i asystenta prokuratora (10 godzin), prawo cywilne materialne wraz z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego (10 godzin), postępowanie cywilne (15 godzin), prawo pracy (5 godzin), prawo spółek handlowych (3 godzin), prawo karne materialne wraz z prawem wykroczeń (10 godzin), postępowanie karne oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia i prawem karnym wykonawczym (15 godzin), prawo administracyjne materialne – ustrój samorządu terytorialnego (5 godzin), postępowanie administracyjne (5 godzin) i zagadnienia prawnomiędzynarodowe (3 godziny)
- „Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora”
- zajęcia na kursach odbywają się w trybie niestacjonarnym, zjazdy dwudniowe: sobotnio - niedzielne, średnio dwa razy w miesiącu
Zasadniczym celem Specjalistycznych Kursów Prawniczych jest:
- przygotowanie uczestników do konkursu na stanowisko asystenta sędziego albo asystenta prokuratora, jak również nabycie przez jego uczestników umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy w sądzie albo prokuraturze
- przygotowanie uczestników do konkursu na aplikację sądową i prokuratorską do KSSiP, do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną, jak również do egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego, adwokackiego oraz notarialnego

Kompetencje jakie uzyskają uczestnicy Specjalistycznych Kursów Prawniczych:
- metodyka poprawnego rozwiązywania testów i kazusów, metodyka poprawnej i rzeczowej argumentacji prawniczej, umiejętność rozwiązywania zadań pisemnych wymaganych na konkursach i egzaminach w KSSiP, a także umiejętność sporządzania projektów zarządzeń, orzeczeń i ich uzasadnień oraz środków odwoławczych w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i gospodarczych, metodyka analizy akt spraw sądowych i prokuratorskich, a także sposób przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych w postaci: przesłuchania świadków, zatrzymania rzeczy i przeszukania, oględzin i eksperymentu procesowego- „Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”;
- przygotowywanie i sporządzania pism procesowych, w szczególności środków odwoławczych, metodyka analizy akt spraw sądowych i prokuratorskich oraz poprawnej i rzeczowej argumentacji prawniczej w zakresie zagadnień z poszczególnych dziedzin prawa, a także sposób przeprowadzania dowodów w toku różnych rodzajów postępowań - „Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych”
- sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń i ich uzasadnień w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i gospodarczych, metodyka analizy akt spraw sądowych i prokuratorskich, a także sposób przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych w postaci: przesłuchania świadków, zatrzymania rzeczy i przeszukania, oględzin i eksperymentu procesowego - „Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora”;

Nowatorski charakter Specjalistycznych Kursów Prawniczych:

- zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie konwersatoriów z wykorzystaniem metody analizy przypadku (case study) i analizy rozstrzygnięć sądowych, zapadłych w opisanych w kazusach stanach faktycznych (analiza kazusów);
- głównym celem prowadzących konwersatoria jest aktywizująca uczestników w zakresie umiejętności syntetyzowania różnych dziedzin prawa (np. materialnego i procesowego) oraz ujawniania występujących pomiędzy nimi zależności, jak również rozwijanie umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i ich uzasadniania, poprzez rzeczową argumentację.
- atutem Specjalistycznych Kursów Prawniczych jest niewątpliwie kadra dydaktyczna, którą tworzą wybitni praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie orzecznicze, tj.: sędziowie Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych, wojewódzkich sądów administracyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów samorządu terytorialnego w dużej mierze będący równocześnie wykładowcami akademickimi, w tym wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Specjalistyczne Kursy Prawnicze kończą się:

- egzaminem wzorowanym na konkursie na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora, który składa się z testu sprawdzającego obejmującego 36 pytań z różnych dziedzin prawa materialnego i procesowego oraz pracy pisemnej obejmującej analizę zagadnienia prawnego i rozwiązanie kazusu;
- egzaminem wzorowanym na Konkursie na aplikację do KSSiP w Krakowie, który składa się z testu sprawdzającego obejmującego pytania z różnych dziedzin prawa materialnego i procesowego oraz pracy pisemnej obejmującej analizę odpowiednio dobranych zagadnień prawnych
- egzaminem, który składa się z pracy pisemnej obejmującej rozwiązanie zadań wymaganych na egzaminie zawodowym z zagadnień objętych egzaminem adwokackim, radcowskim i notarialnym.

Opłaty za udział w Specjalistycznych Kursach Prawniczych:

- 1950 zł - „Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora”
- 3000 zł – „Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”
- 3000 zł - „Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych”


Nabór na kursy odbywa się w formie elektronicznej na adres:
[email protected]

W aplikacji proszę wpisać dane personalne, kontaktowe oraz rodzaj kursu.
Informacja o uruchomieniu kursu zostanie przekazana uczestnikom wraz z zakończeniem terminu rekrutacji.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]